Όροι και Προϋποθέσεις

V1. Ορισμοί

1.1. «GDPR» ή «ΓΚΠΔ» είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

1.2. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία, που αφορά τον «Χρήστη» ή «Καταναλωτή», που είναι ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων») (άρθρο 4.7 GDPR)

1.3. «Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4.2 GDPR).

1.4. «Πωλήτρια» η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΟΣ ΑΕΒΕΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Δεινοκράτους, αριθμός 101, Τ.Κ. 11521), Α.Φ.Μ. 094119317, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4.7 GDPR).

1.5. «Εκτελούσα την επεξεργασία» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER», καλουμένη στο εξής και για συντομία «YVES ROCHER», που εδρεύει στην La Croix des Anchers – La Gacilly (Morbihan) - Γαλλία και εκπροσωπείται νόμιμα. Η εκτελούσα την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, για λογαριασμό της Υπεύθυνης Επεξεργασίας. Εν προκειμένω η «Εκτελούσα την Επεξεργασία» κοινολογεί με διαβίβαση προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας τους.

1.6. «Προϊόντα» είναι τα προϊόντα, που εμπορεύεται η Πωλήτρια.

1.7. «Δίκτυο Μελών» είναι το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν αποδεχθεί τους παρόντες «Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας και Δικτύου Μελών», δυνάμει των οποίων καθίστανται δικαιούχοι προνομίων, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω στους παρόντες όρους, κατά την αγορά Προϊόντων της εταιρείας.

1.8. «Μέλος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του Δικτύου Καταναλωτών (βλπ. και 1.2.).

1.9. «Χρήστης» είναι ο εκάστοτε επισκέπτης της ιστοσελίδας. Το «Μέλος» μπορεί να είναι ταυτόχρονα και «Χρήστης», όμως ένας «Χρήστης» δεν είναι απαραίτητο να έχει και την ιδιότητα του «Μέλους».

1.10. «Τομέας Μελών» είναι ο τομέας εκείνος της παρούσας ιστοσελίδας, στον οποίο το Μέλος αποκτά πρόσβαση μετά την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δικτύου Μελών.

2. Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την είσοδο του Χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται μέσω του φυλλομετρητή του α) η διεύθυνση IP της συσκευής του, β) η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, γ) το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, δ) η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), ε) ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, στ) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του και ζ) το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) με σκοπό α)  την εγγύηση της ορθής δημιουργίας της σύνδεσης, β) την εγγύηση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας, γ) την αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Η επεξεργασία της διεύθυνσης IP του Χρήστη, δια της οποίας ταυτοποιείται αυτός ως Υποκείμενο των Δεδομένων, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Υπεύθυνη Επεξεργασίας και αναφέρονται ανωτέρω (άρθρο 6.1.στ GDPR).

3. Μη Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους είναι απαραίτητο ο Χρήστης να εισάγει στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) Όνομα, β) Επώνυμο,  γ) Διεύθυνση, δ) Τ.Κ., ε) Πόλη, στ) Χώρα, ζ) Email, η) Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου. Ταυτόχρονα με τις ως άνω υποχρεωτικές πληροφορίες ενδέχεται να ζητούνται και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη, των οποίων η παροχή είναι προαιρετική. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για εσάς συμπληρώνοντας φόρμες στο site μας και αυτά των μαρκών που αντιπροσωπεύουμε, ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής γραπτώς ή με αντίστοιχη επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή με άλλο τρόπο.

Ενδέχεται να ζητείται επιπλέον από τον Χρήστη να εισάγει το Όνομα ή τον Κωδικό του Μέλους, που του σύστησε την Πωλήτρια. Σε περίπτωση, που ο Χρήστης δεν εισάγει το προαναφερθέν στοιχείο για οποιοδήποτε λόγο, τοποθετείται στο Δίκτυο Μελών σε θέση, που θα επιλέξει η Πωλήτρια. Το Μέλος, που έκανε τη σύσταση, ενημερώνεται από την Πωλήτρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους από τον Χρήστη. Ειδικότερα, του κοινοποιείται το ονοματεπώνυμο του νέου Μέλους.

Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης στο δένδρο του Δικτύου Μελών(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: να αλλάξει τη θέση κάποιου Μέλους στην περίπτωση αποκατάστασης ενδεχομένων λαθών, ώστε να κατατάξει το Μέλος σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο δένδρο).

Τα ως άνω δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Πωλήτρια αποκλειστικά με σκοπό την έκδοση των νομίμων παραστατικών για τις αγορές των Μελών και την απόδοση των επιβραβεύσεων.

Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται από την Πωλήτρια για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του Μέλους. Με την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που διατηρεί η Πωλήτρια, διαγράφονται.

Τόσο η Πωλήτρια, όσο και το Μέλος έχουν παράλληλο συμφέρον στην παραχώρηση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πώληση των προϊόντων και να αποδίδονται οι επιβραβεύσεις. Κατά συνέπεια η επεξεργασία των δεδομένων συνάδει με το άρθρο 6.1.στ GDPR.

4. Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα και κτήση της ιδιότητας του «Μέλους»

Η ιδιότητα του Μέλους δε συνεπάγεται καμία περαιτέρω συμβατική σχέση με την Πωλήτρια (λόγου χάρη: εξαρτημένης ή εμπορικής εργασίας), πέραν αυτής του αγοραστή και του πωλητή, όπως περιγράφεται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που το Μέλος αποφασίζει αυτοβούλως να αναπτύξει μονομερώς και με δική του πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα ενεργεί πάντοτε για λογαριασμό του και θα έχει την ελευθερία της επιλογής του τόπου και του χρόνου της διεξαγωγής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας η οποία θα είναι απόλυτα ανεξάρτητη από την Πωλήτρια και δεν θα τον καθιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπάλληλο ούτε εξαρτώμενο αντιπρόσωπο ή πωλητή της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μεσολαβεί στη διαδικασία των πωλήσεων των προιόντων της με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης αυτής του dealer ή του πλασιέ. Για το λόγο αυτό δεν είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί η/και να αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις εκ μέρους της Πωλήτριας έναντι τρίτων μερών. Δεσμεύεται ανεκκλήτως να αποζημιώσει την Πωλήτρια για οιαδήποτε και για όλες τις νομικές ευθύνες που απορρέουν από οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες ή δηλώσεις του. Εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά με τα προιόντα της Πωλήτριας, δέχεται να ενεργεί ανεξάρτητα, σεβόμενος όμως τις αρχές, πρακτικές και μεθόδους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο επιτυχίας (Business Plan) και σε οποιαδήποτε άλλα, σχετικά έγγραφα της Εταιρείας. Στην περίπτωση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτή θα γίνεται μόνο στην Ελλάδα χωρίς όμως να υπάρχει καμία υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με την Πωλήτρια.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι συναφείς φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, οι δαπάνες, οι κίνδυνοι, οι υποχρεώσεις εγγραφής και οι πάσης φύσεως λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανονισμών και κανόνων της προστασίας καταναλωτή, βαρύνουν το Μέλος.

5. Απώλεια της ιδιότητας του «Μέλους»

Η ιδιότητα του Μέλους και ως εκ τούτου του δικαιώματος συμμετοχής σε επιβραβεύσεις του Δικτύου των Μελών απόλλυται με δύο τρόπους: α) με πρωτοβουλία της Πωλήτριας και άνευ υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησής του, σε περίπτωση επίδειξης συμπεριφοράς αντίθετης στα συναλλακτικά ήθη (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: διαβολή άλλων Μελών της Πωλήτριας και των Προϊόντων της σε τρίτους, απόπειρα κατάληψης διαφορετικής θέσης στο δίκτυο Μελών με αθέμιτες μεθόδους – λόγου χάρη: μέσω τρίτου Μέλους, η μαζική προσέγγιση άλλων Μελών με σκοπό τη ματαίωση πωλήσεων κλπ) ή β) με πρωτοβουλία του Μέλους, με μονομερή απευθυντέα έγγραφη δήλωση βουλήσεως προς την Πωλήτρια. Με την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους παραγράφεται αυτόματα κάθε αξίωση του Μέλους κατά της Πωλήτριας για τυχόν μη καταβληθείσες Επιβραβεύσεις.

6. Σχέσεις Πωλήτριας και Μελών

Οι σχέσεις της Πωλήτριας και των Μελών διέποντας από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την πώληση και το Ν. 2251/1994 («Προστασία των Καταναλωτών»), ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της με αριθμό 5338/17.1.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 40).

7. Αγορά Προϊόντων

Μόνο Χρήστες, που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα  του Μέλους, μπορούν να αγοράσουν τα Προϊόντα της Πωλήτριας και να επωφεληθούν από τις Επιβραβεύσεις. Η ιδιότητα του Μέλους οριστικοποιείται με την αγορά έστω ενός προιόντος.

8. Επιβραβεύσεις Μελών

Οι Επιβραβεύσεις του Μέλους καθορίζονται από την Πωλήτρια και συνίστανται σε τρεις βασικούς τύπους: α) Έκπτωση επί των τιμών των Προϊόντων, β) Επιστροφή μέρους του τιμήματος των προϊόντων, αναλόγως του όγκου των πωλήσεων του Δικτύου Μελών, γ) Έκτακτες επιβραβεύσεις (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: δωρεάν προιόντα, λοιπά υλικά δώρα). Το ύψος και οι τύποι των επιβραβεύσεων δύνανται να τροποποιηθούν από την Πωλήτρια ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Μελών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των τρεχόντων Επιβραβεύσεων της Πωλήτριας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο επιτυχίας (Business Plan) αλλά και στα έντυπα ή/και e-έντυπα Marketing, τις οποίες και αποδέχεται.

10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Συναίνεση

Ο Χρήστης δηλώνει α) ότι ανέγνωσε προσεκτικά τους άνω όρους, τους οποίους θεωρεί έγκυρους και απρόσβλητους, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι συναινεί με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και τον GDPR και γ) ότι παραιτείται του δικαιώματος ενημέρωσης σε περίπτωση τροποποίησης των ως άνω όρων, για τους οποίους δίνει το δικαίωμα στην Πωλήτρια να τους τροποποιεί μονομερώς, τεκμαίρεται δε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους κάθε φορά όρους με την υποβολή παραγγελίας προϊόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανόνες Δεοντολογίας της ΤΕΟΡΟΣ

 

Περιεχόμενα

1. Ορισμοί

2. Εγγραφή Μέλους.

3. Ιδιότητα Μέλους.

4. Διαγραφή Μέλους.

5. Δικαίωμα Ενημέρωσης.

6. Αποκλειστική συνεργασία..

7. Ανεξάρτητη Επιχειρηματική Δραστηριότητα..

8. Κανόνες συμπεριφοράς.

9. Εκχώρηση Θέσης στο Δίκτυο.

10. Τιμές και πληρωμή.

11. Επικαιροποίηση προσωπικών/επιχειρηματικών πληροφοριών.

12. Προστασία Απορρήτου και εμπιστευτικότητα.

13. Γενικά καθήκοντα των Αναδόχου.

14. Διατήρηση των γραμμών αναδοχής.

15. Τροποποίηση όρων.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο.

 

A close up of a logoDescription automatically generated

1. Ορισμοί

«Δίκτυο Μελών» είναι το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν αποδεχθεί τους «Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας και Δικτύου Μελών» της ΤΕΟΡΟΣ, δυνάμει των οποίων καθίστανται δικαιούχοι προνομίων, όπως αυτά αναλύονται στους οικείους όρους, κατά την αγορά Προϊόντων της ΤΕΟΡΟΣ.

«Μέλος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του Δικτύου Μελών

«Εγγραφή» είναι αποδοχή των «Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας και Δικτύου Μελών» της ΤΕΟΡΟΣ με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Η εγγραφή οριστικοποιείται με την 1η παραγγελία του Μέλους.

«Δίκτυο Προσωπικό» ή «Ομάδα» είναι τα Μέλη που ανήκουν στο δένδρο του Αναδόχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΤΕΟΡΟΣ.

«Χορηγός, Ανάδοχος ή Coach» είναι όποιος προσκάλεσε και ενέγραψε κάποιο Μέλος στο Προσωπικό του Δίκτυο.

 «Σχέδιο Επιτυχίας - Business Plan» είναι το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις της ΤΕΟΡΟΣ με τους Χορηγούς και τα Μέλη.

«Επιβραβεύσεις-Bonus» είναι οι επιβραβεύσεις των Χορηγών και Μελών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο Επιτυχίας (Business Plan) της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ.

2. Εγγραφή Μέλους

2.1 Όλα τα Μέλη εγγράφονται κάτω από ένα ήδη εγγεγραμμένο Μέλος (Χορηγό). Το Μέλος δύναται να επιλέξει τον Χορηγό του. Η ΤΕΟΡΟΣ έχει τη δυνατότητα υπόδειξης Χορηγού στο Μέλος, κατόπιν αιτήματός του.

3. Ιδιότητα Μέλους

3.1 Ενεργό Μέλος θεωρείται το Μέλος που έχει πραγματοποιήσει παραγγελία-ες μέσα σε ένα κυλιόμενο έτος.

3.2 Για το χρονικό διάστημα που το Μέλος θεωρείται ενεργό υποχρεωτικά πρέπει να παραμένει στο Προσωπικό Δίκτυο του Χορηγού που τον προσκάλεσε στην εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει καταστεί μη ενεργό (δηλαδή έχει περάσει τουλάχιστον ένα κυλιόμενο έτος χωρίς να κάνει κάποια παραγγελία), έχει τη δυνατότητα, με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, να ζητήσει την επανενεργοποίηση του κωδικού του στο Δίκτυο όποιου Χορηγού επιθυμεί (μεταφορά μόνο του συγκεκριμένου Μέλους).

4. Διαγραφή Μέλους

4.1 Το Μέλος δύναται να απωλέσει οποτεδήποτε την ιδιότητά του κατόπιν εγγράφου αιτήματός του προς την ΤΕΟΡΟΣ.

5. Δικαίωμα Ενημέρωσης

5.1 Όλα τα Μέλη-ανεξάρτητοι συνεργάτες της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ μπορούν να ενημερώνονται για την απόδοση της ομάδας ή του τομέα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, καθώς επίσης και να παραλαμβάνουν ειδικό μηχανογραφικό έντυπο (report) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας εκάστου μηνός.

6. Αποκλειστική συνεργασία

6.1 Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ για κανένα Μέλος.

7. Ανεξάρτητη Επιχειρηματική Δραστηριότητα

7.1 Σε ενδεχόμενη αγορά προς μεταπώληση (εμπορία) των προϊόντων της ΤΕΟΡΟΣ, το Μέλος θεωρείται επιτηδευματίας ανεξαρτήτως ποσού και πρέπει να προβεί σε έναρξη εργασιών και να εκδίδει φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.

7.2 Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ 1190/2010 § 5.2 το Μέλος δεν οφείλει να προβεί σε έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς την ΤΕΟΡΟΣ, εάν αφενός δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και αφετέρου το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων αμοιβών του από δικαιούμενες προμήθειες (αθροιστικά από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λιανικών πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων) δεν υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων, το Μέλος θα πρέπει να προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος και να εκδίδει Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών προς την ΤΕΟΡΟΣ για την είσπραξη των επιβραβεύσεών του.

7.3 Για τη χορήγηση της επιβράβευσης αυτοκινήτου είναι απαραίτητες σωρευτικά η κάλυψη των μηνιαίων ή ετήσιων προϋποθέσεων τζίρου και η έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών από το Μέλος προς την ΤΕΟΡΟΣ για τις επιβραβεύσεις του.

7.4. Το Μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν συνδέεται με την ΤΕΟΡΟΣ με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

8. Κανόνες συμπεριφοράς

8.1 Το Μέλος δεν θα προβαίνει σε δηλώσεις, ούτε θα ασκεί πράξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη ή τα προϊόντα της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ.

8.2 Το Μέλος θα σέβεται και θα τηρεί τις αρχές και τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στους Κανόνες Δεοντολογίας και άλλα έγγραφα της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ.

8.3 Το Μέλος θα συμπεριφέρεται πάντοτε με επαγγελματικό και ευγενικό τρόπο. Δεν  θα ασκεί πρακτικές πώλησης και μάρκετινγκ υψηλής πίεσης με σκοπό την εξαπάτηση και παραπλάνηση των καταναλωτών ή άλλων Μελών.

9. Εκχώρηση Θέσης στο Δίκτυο

9.1 Η θέση του Μέλους στο Δίκτυο Μελών, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΤΕΟΡΟΣ, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτή φέρει, μπορεί να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο μόνο κατόπιν συναίνεσης της ΤΕΟΡΟΣ.

10. Τιμές και πληρωμή

10.1 Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο κατάλογο αποτελούν πλήρη τιμή λιανικής πώλησης για τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

10.2 Η εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική της ευχέρεια.

10.3 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης.

10.4 Οι εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις κατά την διακριτική της ευχέρεια.

10.5 Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με πιστωτική κάρτα ή με άλλα μέσα όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ.

10.6 Η χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας γίνεται με σωστό χειρισμό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων σε πληρωμές με κάρτα.

10.7 Σχετικά με τα δικαιώματα ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής των προϊόντων, η εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών και με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

10.8 Ειδική περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών της ΤΕΟΡΟΣ παρέχεται στα επίσημα έντυπα της ΤΕΟΡΟΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΤΕΟΡΟΣ και των μαρκών που αντιπροσωπεύει. Αγορές προϊόντων της ΤΕΟΡΟΣ από τους τελικούς καταναλωτές υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που περιέχονται στα επίσημα έντυπα της ΤΕΟΡΟΣ. Η ΤΕΟΡΟΣ επιφυλάσσεται να διακόπτει και/ή να αναστέλλει οποιαδήποτε σειρά προϊόντων.

11. Επικαιροποίηση προσωπικών/επιχειρηματικών πληροφοριών

11.1 Όλα τα Μέλη είναι υπεύθυνα να ανακοινώνουν στην ΤΕΟΡΟΣ τυχόν επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στις προσωπικές (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμούς τηλεφώνου κλπ.) ή επιχειρηματικές πληροφορίες τους.

12. Προστασία Απορρήτου και εμπιστευτικότητα

12.1 Όλα τα Μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ και με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

13. Γενικά καθήκοντα των Αναδόχου

13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμβάλλει στην κατάρτιση, να υποστηρίζει και να ενημερώνει τα Μέλη για τα προϊόντα, τις τακτικές και τους κανόνες της ΤΕΟΡΟΣ, καθώς και να τα ενθαρρύνει να συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις της ΤΕΟΡΟΣ.

14. Διατήρηση των γραμμών αναδοχής

14.1 Το Μέλος είναι υποχρεωμένο να παραμένει στο Δίκτυο του Χορηγού που τον ενέγραψε για το χρονικό διάστημα που είναι ενεργό.

14.2 Το μέλος δύναται να ζητήσει την αλλαγή του Χορηγού του (μεταφορά του Μέλους με το δίκτυό του) κατόπιν συμφωνίας. Το Μέλος πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα προς την ΤΕΟΡΟΣ συνοδευόμενο από:

  • Έγγραφη συγκατάθεση του Χορηγού για την μεταφορά του Μέλους (με την ομάδα του) σε άλλο Χορηγό
  • Έγγραφη αποδοχή από τον νέο Χορηγό.

14.3 Στη περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια παραμέληση από τον Χορηγό των υποχρεώσεών του ή μη συμμόρφωσή του με τους κανόνες της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ (π.χ. επίμονη παρενόχληση των Μελών σχετικά με την συνεργασία με άλλη εταιρεία άμεσης πώλησης, προώθηση άλλης εταιρείας άμεσης πώλησης στις εκδηλώσεις της ΤΕΟΡΟΣ, δυσφήμηση της εταιρείας ΤΕΟΡΟΣ ή των προϊόντων της, αθέτηση τις υποχρέωσης υποστήριξης, ενημέρωσης και κατάρτισης του Μέλους του δικτύου του κ.α.) το Μέλος δύναται να καταθέσει στην εταιρεία έγγραφο αίτημα αλλαγής Χορηγού (μεταφορά του Μέλους με το δίκτυό του). Το Μέλος μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά του σε άλλο Χορηγό ή την εγγραφή του απευθείας στην εταιρεία. Η ΤΕΟΡΟΣ θα εξετάσει αμερόληπτα τα παραπάνω αιτήματα για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής επίλυσης του ζητήματος και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό την προστασία των συμφερόντων αμφοτέρων μερών.

14.4 Η εταιρεία ΤΕΟΡΟΣ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τελικής απόφασης επί των παραπάνω ζητημάτων.

15. Τροποποίηση όρων

15.1 Η ΤΕΟΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει και να τροποποιήσει τους παρόντες Κανόνες. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της εταιρείας.   

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

16.1 Στις σχέσεις της ΤΕΟΡΟΣ με τους καταναλωτές, τα Μέλη και τους Χορηγούς εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ τους αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες